School – ABC      

 Op deze pagina vindt u veel praktische informatie, gerangschikt op alfabetische volgorde.


Absentie

Wanneer uw kind ziek is (of om andere reden afwezig) belt u voor 8.30 uur naar het kindcentrum. (0481-371574) Wanneer uw kind afwezig is zonder bericht  maken wij ons natuurlijk zorgen. Wanneer uw zoon/dochter niet voor 9.00 uur is afgemeld nemen we contact met u op. 

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u telefonisch of via de mail doorgeven. Doet u dit ook met nieuwe telefoonnummers en mailadressen. We kunnen u anders niet goed bereiken en u gaat informatie vanuit het kindcentrum mislopen.

Eindtoets Basisonderwijs

In groep 8 wordt de Eindtoets van het basisonderwijs afgenomen. Een eindtoets is verplicht. Wij gebruiken hiervoor de IEP-eindtoets. Deze wordt in april afgenomen. In mei komt de uitslag met een dadvies voor het voortgezet onderwijs. Dan is het (bindend) schooladvies door de leerkracht in februari al gegeven.

In een enkel geval kan het advies van de leerkracht worden aangepast op basis van het resultaat van de IEP toets. Dat betreft dan altijd een hoger advies en wordt gezamenlijk met ouders, kind en leerkracht besproken.

E-mailen

E-mail is een handig medium voor mededelingen en korte vragen. U kunt de leerkracht snel bereiken en andersom gebruiken wij e-mail ook om u te informeren. E-mail is geen discussieplatform! Heeft u echt een gespreksonderwerp, maak dan een afspraak met de leerkracht, de IB-er of de directeur.

Excursies

Eén van de uitgangspunten van Jeelo is dat de kinderen op onderzoek uit gaan. Dit betekent dat er met enige regelmaat excurisies plaatsvinden. Een excursie is een activiteit met een onderwijskundige bedoeling. De excursie sluit steeds aan bij de leerstof en het belevingsniveau van de groep. Vaak worden ouders gevraagd om als chauffeur en /of begeleider mee te gaan. Veel ouders vinden het leuk een dag met hun kind op te trekken.

Fietsenstalling

De kinderen plaatsen hun fiets in de overdekte fietsenstalling op het schoolplein. Het is de bedoeling dat er op het schoolplein niet gefietst wordt.

Foto's, video's en social media

Op school worden foto’s en filmpjes gemaakt. Deze worden soms op de website gezet en soms op Facebook of Instagram. Aan het begin van het schooljaar kunt u op een formulier eventuele bezwaren van plaatsing aangeven. Uw kind verschijnt dan niet op de foto’s, films, etc.

Mocht u in een later stadium van gedachte veranderen, dan kunt u dit melden bij de directie.

Gescheiden ouders

Om onduidelijkheid te voorkomen willen wij u graag laten weten op welke wijze de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids, nieuwsbrief of rapport (kopie) krijgen. Onze intentie is zoveel mogelijk informatie digitaal te verstrekken.Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind moeten de ouders het samen eens zien te worden over de afvaardiging, één van de twee of samen. Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen. In het geval van bijzonderheden verwachten wij dat de ouders elkaar informeren.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld door en bij de conciërge. U kunt bij haar terecht om te informeren of uw zoekgeraakte spullen zijn gevonden. Een aantal keer per jaar zullen de gevonden voorwerpen uitgestald worden in de hal, zodat de spullen weer bij de eigenaar terecht komen. Overgebleven spullen zullen tweedehands aangeboden worden voor hergebruik.

Gymnastiek

De kinderen van groep 1-2 hebben gym op school, in onze prachtige speelzaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen op donderdag naar sporthal de Helster voor een lange gymles. In verband met de reistijd heen- en weer hebben we gekozen voor één lange gymles. De kinderen nemen een sporttas met kleding mee. 

Hoofdluis

Hoofdluis vormt een hardnekkig probleem op scholen. Luizen zijn overlopers, dus grote groepen mensen zijn bronnen van besmetting. Wij vragen u om uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Twee plaatsen zijn daarbij erg belangrijk: achter de oren en bij het voorhoofd, omdat dat de warmste plekjes van het hoofd zijn.

Wat kunt u doen als uw zoon/dochter luizen blijkt te hebben?

  • Gedurende twee weken dagelijks kammen met een speciale kam verkrijgbaar bij de drogist.
  • De GGD adviseert zowel het kammen als het gebruik van een lotion.
  • Van belang is een gelijktijdige behandeling van iedereen in het gezin. Met luizenkammen is het net als met tandenborstels: iedereen een eigen exemplaar!
  • Informeer de leerkracht van uw zoon/dochter wanneer er hoofdluis is geconstateerd. De leerkracht maakt via Klasbord andere ouders erop attent even extra te controleren.
Inloop

Vanaf 8.15u. is uw kind welkom op school. Het kwartiertje tot 8.30u. noemen we de inloop. De kinderen kunnen al in de klas terecht. De ouders van de kinderen in groep 1-2 mogen hun kinderen tot aan de klasdeur brengen. U heeft als ouder dan de mogelijkheid om korte mededelingen met de leerkracht te delen. Kinderen vanaf groep 3 gaan zelfstandig naar binnen. Om half 9 gaat de bel, vertrekken alle ouders uit het kindcentrum en beginnen we met de les.

Intakegesprek en wendagen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind (kleuter) op school komt, wordt u benaderd door de leerkracht van groep 1-2. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek en het maken van afspraken mbt het wennen van uw kind op school. Afhankelijk van de behoefte van uw kind kan het 4-6 ochtenden komen wennen voordat hij/zij vier jaar is en volledig naar de basisschool gaat.

Intraverte

Intraverte helpt kinderen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. Vaak is de leerkracht degene die signaleert en zijn/haar signalen met u bespreekt. Via de IB-er en de huisarts kunt u een verwijzing aanvragen voor behandeling. Intraverte behandelt uw kind op school, zodat er maar weinig lestijd verloren gaat en een goed contact tussen behandelaar en leerkracht mogelijk is.

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle kinderen in groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts en assistente en alle kinderen in groep 7 door de verpleegkundige van de GG&GD Midden Nederland. U ontvangt de uitnodiging voor het bezoek rechtstreeks thuis. Bij het onderzoek van de kinderen uit groep 2 is een van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind.

Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Hierbij hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hierbij om een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Indien uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026-3773805. Soms is het spreekuur op Sunte Werfert en soms op een andere school.

De GG&GD verzorgt ook een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld bedplassen, druk gedrag, straf, slecht luisteren, eetproblemen, huilgedrag etc. Het spreekuur is gratis en u kunt telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 026-377 38 02.

Klasbord

Klasbord is een Facebook-achtige omgeving die de leerkracht gebruikt om u met woord en beeld te informeren over de activiteiten van de groep. Klasbord is een gesloten groep; alleen de ouders van de kinderen van de groep kunnen de informatie zien. Klasbord is een app die u op uw mobiel kunt zetten, waardoor u altijd goed geïnformeerd bent. U wordt gekoppeld aan uw eigen kind en daarmee automatisch aan bij de juiste groep op Klasbord ingedeeld.

Koningsspelen

Op 27 april viert de Koning zijn verjaardag. Voor het basisonderwijs zijn hier de Koningsspelen aan gekoppeld. Dit is meestal net vóór of na de feestdag. Omdat het een sportieve dag is, hebben wij de Koningsspelen gecombineerd met onze jaarlijkse sportdag. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met Overbetuwe Beweegt.

Langdurig ziek

Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten, rekening houdend met de ziekte. Dit gaat in samenwerking met een consulente van het ziekenhuis of met een consulent van de onderwijsbegeleidingsdienst. Wij vinden het belangrijk dat de leerling ook in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Daarnaast willen we zoveel mogelijk het onderwijs continueren om leerachterstanden te voorkomen en bezig te blijven met de toekomst.

Leerplicht

Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Wel is het belangrijk en verplicht om de leerling bij afwezigheid vooraf af te melden bij de leerkracht. Zij zijn echter nog niet leerplichtig. Vijfjarigen zijn voor ten hoogste vijf uren per week vrijgesteld van de verplichtingen de lessen te volgen. Van een beroep op deze vrijstelling dient mededeling te worden gedaan aan de directeur.

Jongste kleuters kunnen worden toegelaten na de dag van hun vierde verjaardag. De wet staat niet toe dat deze kinderen eerder worden toegelaten. Het kind mag van te voren meelopen in de groep om op deze manier kennis te maken. Onze school heeft m.b.t. de toelating een eigen beleid, wat inhoudt dat de kinderen worden toegelaten op de dag na hun verjaardag, of, in verband met een weekend of vakantie, zo spoedig mogelijk daarna. Voor alle andere gevallen worden er in overleg met de ouders afspraken gemaakt.

Logopedie

Namens de gemeente Overbetuwe is de schoollogopediste aangesteld om de scholen te bezoeken. Zij screent de kinderen van groep 2. Dit gebeurt onder schooltijd, zonder aanwezigheid van ouders. Op het inschrijfformulier vragen wij al toestemming te geven voor deze screening. Daarnaast onderzoekt ze op afspraak aangemelde kinderen. Dit kan, na overleg, op initiatief van ouders en leerkracht. De logopediste onderzoekt de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen. Na screening of onderzoek is er een schriftelijke terugkoppeling naar ouders. Als er aanleiding voor is, wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de spraak/taalontwikkeling van uw kind.

Mediatoren

Een aantal leerlingen van groep 7 en 8 zijn opgeleid als leerlingmediator. Zij zijn tijdens de pauzes zichtbaar aanwezig op het schoolplein. Als er conflicten  ontstaan op het schoolplein, kunnen de mediatoren de kinderen helpen hun conflict op een goede manier op te lossen. Natuurlijk zijn er ook teamleden aanwezig die toezicht houden op het plein. Bij ruzies (uit de hand gelopen conflicten) hebben de mediatoren geen bemiddelende rol. Dan treedt altijd de leerkracht op.

NME - Natuur- en Milieu Educatie

Natuur- en milieu educatie is leren over de natuur en liefst in de natuur. NME Overbetuwe stimuleert enthousiasme en aandacht voor de natuur, het milieu en duurzaamheid onder basisschoolleerlingen. Wij maken graag van het aanbod gebruik in de vorm van excursies, gastlessen en/of leskisten en laten dit aansluiten bij de projecten van Jeelo.

.

Oriëntatie

Nieuwe ouders die met de basisschool kennis willen maken, kunnen bellen of mailen met het verzoek om een oriëntatie. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directie en een rondleiding door de school. Iedere klas heeft een gastheer en/of gastvrouw die u bij een klassenbezoek te woord staan. Wij vinden het belangrijk de kinderen hierbij te betrekken.

Rapport- en Oudergesprekken

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport; in februari en in juni. Na het rapport is er middels een 10-minutengesprek gelegenheid met de leerkracht over het rapport te spreken.Bij het rapport zit een bijlage met de resultaten van de CITO-toetsen van uw kind. U kunt natuurlijk het gehele jaar door een gesprek met de leerkracht van uw kind aanvragen als daar een aanleiding voor is.

Enkele weken na de zomervakantie zijn de “omgekeerde oudergesprekken”. U, als ouder, vertelt de leerkracht dan van alles over uw kind. Zo maak je samen een goede start van het nieuwe schooljaar.

Schoolkamp groep 8

In groep 8 gaat uw kind 3 dagen op schoolkamp. Het schoolkamp is heel goed voor de groepsvorming. Daarom organiseren wij het steeds aan het begin van het schooljaar, in september. Het kamp wordt geleid door enkele leerkrachten, geassisteerd door hulpouders (ouders van groep 8). Er is een aparte financiële bijdrage voor het schoolkamp.

Schoolreisje groepen 1 t/m 7

Het jaarlijkse schoolreisje vindt in september plaats. U krijgt daar bijtijds bericht van. Er gaan altijd een aantal ouders mee als begeleider. U kunt zich hiervoor opgeven, bij overtekening beslist de leerkracht. Het schoolreisje wordt betaald door de oudercommissie, die voor alle activiteiten een jaarlijkse bijdrage vraagt; de zogenaamde ouderbijdrage.

Schoolverzekering

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school toe gaat is de A.V.P. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door school worden gedekt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind (de veroorzaker van de schade) aangesproken moeten worden. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de schade duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooltijden, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.
 

Stagiaires

Onze school is stageschool voor de PABO (opleiding voor leerkrachten), CIOS (sportleerkrachten) en voor het MBO (opleiding tot onderwijsassistent). In de klas van uw kind kunnen dus ook stagiaires werken. Zij worden ook gewoon juf of meester genoemd. Ook komen er leerlingen van voortgezet onderwijs op stage, soms een maatschappelijke stage, soms een oriënterende stage. Vaak zijn dit oud-leerlingen, waar we graag een kortdurende stageplaats aan aanbieden.

Verlofaanvraag

Verlof buiten de schoolvakanties is in enkele gevallen toegestaan. Denk daarbij aan bruiloften, begrafenissen of vanwege geloofs- en levensovertuiging. Verder dient u zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In bijzondere gevallen mag de directeur, in overleg met de leerplichtambtenaar, hier van afwijken. Dat geldt echter alleen voor ouders, die door hun beroep, niet in de zomervakantie vrij/verlof kunnen nemen. U heeft dan in ieder geval een verklaring van uw werkgever nodig, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Alle verzoeken dienen schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.

Vertrouwenspersoon

Iedere school heeft een interne en een externe vertrouwenspersoon.
Hieronder de informatie van/voor de externe vertrouwenspersoon.

Mijn naam is Sonja Tettero. Vanaf 1 februari 2018 ben ik werkzaam als  externe vertrouwenspersoon voor alle scholen van SKO Batavorum.

"Als je ontevreden bent of klachten hebt over school, medewerkers of andere zaken zoals de sociale veiligheid van je kind, is het belangrijk dat je hiermee niet blijft rondlopen. Je kunt altijd terecht bij de interne contactpersoon van de school zelf, die je kan vertellen waar je je klacht het beste kunt laten horen. Bij ons moet dat dit schooljaar nog ingevuld gaan worden. De voorkeur gaat ernaar uit dat je met elkaar de klacht oplost, de school zet zich hier graag voor in.

Maar soms is het in het belang van je kind en de klacht dat je deze met de onafhankelijke en externe vertrouwenspersoon bespreekt. In dat geval mag je rechtstreeks contact met mij opnemen en zal ik alleen met jouw instemming, met derden hierover praten. Ik zal me inzetten om samen met jou en de school de klacht op te lossen."

Dit zijn mijn contactgegevens:

Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470