De vreedzame school


Op Sunte Werfert werken we samen aan een positief en veilig klimaat. En aan democratisch burgerschap. We gebruiken daarvoor het idee van ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap. Waarin kinderen een stem krijgen en zich gehoord en gezien voelen. En waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Kinderen gaan hierdoor met meer plezier naar school. Daar heerst een klimaat waarin ze goed kunnen leren en werken.
De Vreedzame School bestaat uit een interactieve lessenserie voor alle groepen. Die zien we als een kapstok. De serie geeft houvast en zorgt voor continuïteit. Rondom de lessen zorgen we voor een sociaal klimaat waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt.

Thema’s De Vreedzame School


Een positieve klas (We horen bij elkaar)

Dit thema draait om groepsvorming en een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

Conflicten zelf oplossen (We lossen conflicten zelf op)

Kinderen leren wat “conflict” betekent. En ze ontdekken hoe je kunt reageren op een conflict. Kinderen leren zélf – met een eenvoudig stappenplan – hun conflicten op te lossen.

Communicatie (We hebben oor voor elkaar)

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. We besteden aandacht aan de rol van misverstanden. We oefenen met het verplaatsen en inleven in een ander. En met actief luisteren en samenvatten. Zo leren we kinderen met misverstanden om te gaan.

Gevoelens (We hebben hart voor elkaar)

Om een positief klimaat te creëren in de klas en op school, is het van groot belang dat kinderen met gevoelens om kunnen gaan. Daarom besteden we aandacht aan twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing: het herkennen en benoemen van eigen gevoelens, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Verantwoordelijkheid (We dragen allemaal een steentje bij)

Alle kinderen leveren een bijdrage aan de gemeenschap. Daarover praten we met elkaar. We bespreken het begrip “mediatie”. In de bovenbouw introduceren we het “stappenplan voor mediatie” en oefenen we daarmee.

Anders en toch samen (We zijn allemaal anders)

We leren kinderen om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan tolerantie, acceptatie en waardering van de verschillen. Kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

Over de inhoud van de thema’s wordt u via de Nieuwsbrief geïnformeerd. Meer informatie vindt u op www.devreedzame.school.nl.

Leerlingmediatoren

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie – bemiddelen bij conflicten. Alle kinderen leren wat dit is. Daarnaast worden elk jaar kinderen uit groep 7 en 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Op een rustige plek in de school voeren zij een gesprek met de kinderen om hun conflict op te lossen.


Kinderen leren....

     * een eigen mening vormen;
     * ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren;
     * door discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is;
     * actief te luisteren, te overleggen en samen te werken;
     * elkaars mening te respecteren;
     * eigen verantwoordelijkheid te nemen;
     * zichzelf te presenteren;
     * zich te motiveren voor school en hun omgeving.
     * op speelse wijze de werking van democratie te ervaren en om actief deel          te  nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap);
  

Sociale Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor het borgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind.
In ons Beleidsplan Sociale Veiligheid leest u hoe wij dat doen.