Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende beleidszaken op school, zoals bijvoorbeeld invoering van ICT, veiligheid op school, etc. Daarnaast heeft de MR op basis van de wet instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen, bijvoorbeeld formatieplan, wijziging van het schoolreglement. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders:
* 3 personeelsleden
* 3 ouders

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken met of zonder de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in De Nieuwsbrief. In deze aankondiging wordt ook de agenda kenbaar gemaakt. De notulen van de MR-vergaderingen zijn desgevraagd ter inzage bij de directeur.

Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de belangen van alle scholen die onder onze overkoepelend bestuur Stichting Wonderwijs vallen. Vanuit de MR is er een vaste contactpersoon die regelmatig overleg heeft met de contactpersoon in de GMR.

Contact met de MR
Voor informatie over of belangstelling voor de Medezeggenschapsraad op Sunte Werfert kunt u per mail contact opnemen via ons eigen e-mailadres: mr.suntewerfert@wonderwijs.nl.

Samenstelling van de MR
Niels Goutier, ouder (voorzitter en contact GMR)
Femke Mooij, ouder 
Sanne Goedings, ouder

Britt Spin, leerkracht
Eliza Janssen, leerkracht
Michelle van Gaal, leerkracht